You are here

4000塊卡卡城貼在牆上

News

自Z-Man變成了卡卡城的代理後,他們今年12月在他們的公司舉行了一個卡卡城雞尾酒會,有卡卡城蛋糕,卡卡城pizza, 卡卡城牙籤, 巨大人民巧克力等。最利害的是由他們每人即場把4000塊卡卡城方塊貼到牆上,成為世界上最大的卡卡城地圖,據說這圖會永久保留在那裏。 
 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ-woDau0pw&feature=youtube_gdata_player

 

Z-Man Games News:

http://zmangames.com/nouvelles-details.php?id=388